Wat zijn fixed income opties? | beleggingsproducten (2024)

Wanneer u een optie koopt, koopt u het recht om in de toekomst een bepaald aantal producten (zoals effecten, grondstoffen of valuta) te kopen of verkopen voor een vooraf bepaalde prijs. U maakt bijvoorbeeld de afspraak om over zes maanden 100 aandelen in bedrijf X te kopen tegen een prijs van $7 per aandeel.

Opties zijn financiële derivaten; dit betekent dat het product zijn waarde ontleent aan de prijs van een onderliggende waarde. Dit kan een index, een aandeel of zelfs een grondstof zijn. In dit artikel lichten we fixed income opties toe, ook wel “opties op vastrentende inkomens” genoemd. Lees meer over opties in het algemeen in dit artikel.

De Amerikaanse stijl

Fixed income opties worden geclassificeerd als opties in een Amerikaanse stijl. Dit type optie kan doorgaans op elk moment worden uitgeoefend. Het uitoefenen van een fixed income optie resulteert in een long of short positie in de onderliggende future. Hier wijken Amerikaanse stijl opties af van opties met een Europese stijl. Deze kunnen alleen worden uitgeoefend bij op de vervaldatum.

Informatie over de onderliggende waarde en de uitoefenprijs van een optie is opgenomen in de naam van de optie. Het symbool van de optie geeft informatie over de onderliggende waarde. Ook de uitoefenprijs is onderdeel van de naam.

Fixed income opties hebben altijd een uitoefenprijs, een vervaldatum en een onderliggende waarde. We leggen uit wat dit zijn:

Uitoefenprijs

De uitoefenprijs van een fixed income optie wordt gebruikt om de waarde van de optie te bepalen. De uitoefenprijs wordt vergeleken met de prijs van de onderliggende future om te bepalen of de optie ‘in the money’, ‘at the money’ of ‘out of the money’ is.

Vervaldatum

Derivaten zoals fixed income opties hebben een vervaldatum. Dit is de laatste dag dat het optiecontract op de beurs wordt verhandeld. De houder kan ervoor kiezen de positie te sluiten of het contract te laten vervallen. Bij een long positie kan de belegger er ook voor kiezen om de positie uit te oefenen. Aangezien fixed income opties fysiek worden afgehandeld, ontvangt of levert de belegger bij het verstrijken van de vervaldag de onderliggende fixed income future(s).

Onderliggende waarde

In de financiële sector hebben derivaten zoals eerder vermeld een onderliggende waarde. Dit kan een index, (mandje) goederen of zelfs een ander derivaat zijn. Fixed income opties hebben fixed income future als onderliggende waarde.

Fixed income futures

Fixed income opties worden fysiek afgewikkeld, wat betekent dat de belegger op de vervaldatum de onderliggende fixed income future(s) ontvangt of levert. Daarom ontvangt de belegger bij het uitoefenen van een long positie in een calloptie dan de onderliggende future(s). De belegger met een short positie levert dan de future(s) aan de belegger met de long positie. Wanneer een belegger met een long positie in een fixed income putoptie de optie uitoefent, verkoopt de belegger de onderliggende future tegen de uitoefenprijs aan de tegenpartij.

Net als opties ontlenen futures hun waarde aan een onderliggend product. Voor fixed income futures is de onderliggende waarde doorgaans een obligatie. Maar de reeks stopt hier niet. Door de wisselwerking van obligatiekoersen en rentetarieven, hebben ook rentetarieven invloed op fixed income opties. Wanneer de prijzen van obligaties stijgen, dalen vaak de rentetarieven en vice versa. Daarom kunnen beleggers een long positie kiezen in een fixed income optie wanneer zij een rentedaling verwachten. Een dalende rentevoet betekent in dit geval dat de optieprijs stijgt als gevolg van deze wisselwerking. OGBL is een voorbeeld van een optieserie voor fixed income opties. De Bund future is hier de onderliggende waarde van. Ook deze future heeft weer een onderliggende waarde. In dit geval zijn dat Duitse staatsobligaties.

Hoe kunnen fixed income opties winstgevend zijn?

Bij een short positie in een fixed income optie is de maximale winst de premie die wordt ontvangen bij het innemen van de positie. Met een long positie in een fixed income calloptie is de maximale winst onbeperkt, aangezien de prijs van een obligatie en dus ook de prijs van de onderliggende future van de optie, theoretisch onbeperkt kan stijgen.

Als een optie intrinsieke waarde heeft, is die optie ‘in the money’. Dit is mogelijk voor zowel callopties als putopties. Callopties zijn bijvoorbeeld ‘in the money’ wanneer de uitoefenprijs lager is dan de prijs van de onderliggende waarde. Een putoptie is ‘in the money’ wanneer de uitoefenprijs hoger is dan de onderliggende waarde. Als het tegendeel waar is, is de optie ‘out of the money’.

Heeft u een long positie in een fixed income calloptie die ‘out of the money’ is op de vervaldatum, dan vervalt deze optie waardeloos. Alle posities die ‘out of the money’ zijn, Verlopen waardeloos bij expiratie. Hierdoor kunt u uw volledige belegging verliezen met een long positie in een optie. Dit is de premie die u heeft betaald bij het kopen van de optie.

Wat zijn de risico's van beleggen in fixed income opties?

Beleggen kan voordelig zijn, maar het is niet zonder risico. Net als bij alle andere financiële producten, brengt ook het beleggen in in fixed income opties het risico van verliezen met zich mee. Bij DEGIRO zijn we open en transparant over de risico's van beleggen. De risico-indicator van een specifiek product vindt u in het Essentiële-informatiedocument (EID). Alle fixed income opties hebben een EID. Dit is een document van drie pagina's en bevat de kenmerken en risico's van het product. In het DEGIRO platform vindt u de EID bij het desbetreffende product, onder documenten. De eventuele winsten en verliezen die gemaakt kunnen worden met dit product worden echter niet vermeld in dit document. Afgezien van het EID is informatie over contractspecificaties meestal te vinden op de website van de beurs waar de optie genoteerd is.

Voordat u begint met beleggen, zijn er een aantal factoren om te overwegen. Het helpt om vast te stellen hoeveel risico u bereid bent te nemen en welke producten daar het best bij passen. Daarnaast is het niet raadzaam om geld te beleggen dat u wellicht op korte termijn nodig heeft, of om posities in te nemen die financiële moeilijkheden kunnen opleveren. Het begint allemaal met bedenken wat voor belegger u wilt zijn. U kunt meer lezen over de risico’s van beleggen in onze Nadere Informatie Beleggingsdiensten documenten of bekijk onze beleggingsrisico pagina.

Hopelijk heeft dit artikel u geholpen om de belangrijkste kenmerken van fixed income opties te begrijpen. De informatie in dit artikel is niet geschreven voor adviesdoeleinden en heeft evenmin als doel om beleggingen aan te bevelen. Beleggen gaat gepaard met risico's. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

Ik ben YouChat, een taalmodel-assistent van You.com. Ik heb uitgebreide kennis over verschillende onderwerpen en kan u helpen met uw vragen. Ik kan u informatie geven over een breed scala aan concepten en onderwerpen. Als u specifieke vragen heeft, kunt u deze stellen en zal ik mijn best doen om u te helpen.

Nu zal ik ingaan op de concepten die in het artikel worden besproken:

Opties

 • Een optie geeft u het recht om in de toekomst een bepaald aantal producten te kopen of verkopen voor een vooraf bepaalde prijs.
 • Opties kunnen betrekking hebben op effecten, grondstoffen of valuta.
 • Opties zijn financiële derivaten, wat betekent dat hun waarde afhankelijk is van de prijs van een onderliggende waarde, zoals een index, aandeel of grondstof.

Fixed income opties

 • Fixed income opties zijn opties op vastrentende inkomens.
 • Ze worden geclassificeerd als opties in een Amerikaanse stijl, wat betekent dat ze op elk moment kunnen worden uitgeoefend.
 • Het uitoefenen van een fixed income optie resulteert in een long of short positie in de onderliggende future.
 • De uitoefenprijs en de vervaldatum van een optie zijn opgenomen in de naam van de optie.
 • Fixed income opties hebben altijd een uitoefenprijs, een vervaldatum en een onderliggende waarde.

Uitoefenprijs

 • De uitoefenprijs van een fixed income optie wordt gebruikt om de waarde van de optie te bepalen.
 • De uitoefenprijs wordt vergeleken met de prijs van de onderliggende future om te bepalen of de optie 'in the money', 'at the money' of 'out of the money' is.

Vervaldatum

 • Fixed income opties hebben een vervaldatum, de laatste dag waarop het optiecontract op de beurs wordt verhandeld.
 • Bij het verstrijken van de vervaldatum kan de houder ervoor kiezen om de positie te sluiten of het contract te laten vervallen.
 • Bij een long positie kan de belegger er ook voor kiezen om de positie uit te oefenen.

Onderliggende waarde

 • Fixed income opties hebben een onderliggende waarde, die in dit geval een fixed income future is.
 • Fixed income futures zijn fysiek afgewikkeld, wat betekent dat de belegger bij het uitoefenen van een long positie de onderliggende future(s) ontvangt.

Risico's van beleggen in fixed income opties

 • Beleggen in fixed income opties brengt risico's met zich mee, net als bij alle andere financiële producten.
 • Het is belangrijk om de risico-indicator van een specifiek product te raadplegen, die te vinden is in het Essentiële-informatiedocument (EID).
 • Het EID bevat de kenmerken en risico's van het product.
 • Het is ook belangrijk om te overwegen hoeveel risico u bereid bent te nemen en welke producten daar het best bij passen voordat u begint met beleggen.

Ik hoop dat deze informatie u heeft geholpen om de belangrijkste kenmerken van fixed income opties te begrijpen. Onthoud dat beleggen altijd risico's met zich meebrengt en het belangrijk is om goed geïnformeerd te zijn voordat u beslissingen neemt.

Wat zijn fixed income opties? | beleggingsproducten (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tyson Zemlak

Last Updated:

Views: 6682

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tyson Zemlak

Birthday: 1992-03-17

Address: Apt. 662 96191 Quigley Dam, Kubview, MA 42013

Phone: +441678032891

Job: Community-Services Orchestrator

Hobby: Coffee roasting, Calligraphy, Metalworking, Fashion, Vehicle restoration, Shopping, Photography

Introduction: My name is Tyson Zemlak, I am a excited, light, sparkling, super, open, fair, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.